Informatie

Privacy policy

YoungMindSupport hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy staat heldere en transparante informatie gegeven over hoe er omgegaan wordt met persoonsgegevens.

YoungMindSupport doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. YoungMindSupport houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat YoungMindSupport in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy.
 • Verwerking van uw persoonsgegevens zijn beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vraagt om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen heeft genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeeft aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte is van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wil wijzen en deze respecteren.

YoungMindSupport is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

 

Verwerking van persoonsgegevens van Klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door YoungMindSupport verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en)

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan YoungMindSupport de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;

Uw persoonsgegevens worden door YoungMindSupport opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:  Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar

 

Verwerking van persoonsgegevens van (oud)cliënten

Persoonsgegevens van cliënten worden door YoungMindSupport verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Het uitvoering geven aan de behandelovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: De behandelovereenkomst;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan YoungMindSupport de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geslacht;
 • BSN-nummer
 • registratienummer identiteitsbewijs
 • Gegevens over gezondheid.

Uw persoonsgegevens worden door YoungMindSupport opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst en daarna minimaal 15 jaar.

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verzorgen van het elektronisch patiënten dossier.

YoungMindSupport geeft nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

 

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Bewaartermijn

YoungMindSupport bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Volgens de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) is de wettelijke bewaartermijn vijftien jaar voor persoonsgegevens van cliënten. Na deze bewaartermijn van vijftien jaar vernietigt YoungMindSupport de persoonsgegevens.

 

Beveiliging

YoungMindSupport heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo zijn bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens YoungMindSupport van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • YoungMindSupport hanteert een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op alle systemen; YoungMindSupport pseudonimiseert en zorgt voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • YoungMindSupport maakt back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • YoungMindSupport test en evalueert regelmatig de ingestelde maatregelen;

 

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke YoungMindSupport van u ontvangen heeft. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door YoungMindSupport of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door YoungMindSupport te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. YoungMindSupport kan u vragen om u te legitimeren voordat er gehoor gegeven kan worden aan voornoemde verzoeken.

Indien YoungMIndSupport toestemming heeft om uw persoonsgegevens te verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vraagt YoungMindSupport u hierover direct contact op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vind ik dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Vragen

Als u naar aanleiding van het Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met me op:

YoungMindSupport
Raadhuisplein 14
2914KM Nieuwerkerk aan den IJssel

info@youngmindsupport.nl